NASE the football agency

NASE the football agency zahŕňa komplexnú manažérsku, právnu ako aj marketingovú starostlivosť o našich klientov. Jedná sa predovšetkým o nasledovné služby:

ZASTUPOVANIE HRÁČOV
plánovanie kariéry
uzatváranie a predlžovanie profesionálných zmlúv
vyjednávánie finančných podmienok
zabezpečenie finančného plnenia zo zmluvy
realizácia mezinárodných a domácich transferov
organizovanie stáží v zahraničných kluboch
zabezpečenie odbornej lekárskej starostlivosti

SCOUTING
výber talentov, sledovanie zápasov, vytváranie profilov, dvd formátov
sledovanie výkonnosti hráčov na klubovej a reprezentačnej úrovni
zabezpečenie prítomnosti zahraničných skautov pre následné medzinárodné prestupy
organizácia sledovania zápasov pre mezinárodných agentov a skautov

NASE the football agency includes a comprehensive managerial, legal and marketing care of our clients. These are mainly the following services:

REPRESENTATION OF PLAYERS
career planning
conclusion and the renewal professional contract
negotiating financial terms
ensure the financial performance of the contract
implementation of international and domestic transfers
organizing internships in foreign clubs
provision of professional medical care

SCOUTING
selection of talent, watching hockey games, making profiles and DVD formats
monitoring the performance of players at club and representative level
ensure the presence of foreign scouts for subsequent international transfers
organization of monitoring of a hockey game for international agents and scouts

Klienti NASE the football agency


NASE the football agency sprostredkovala prestup 19 ročného ruského futbalistu Kirilla Kovala z Ruska na Slovensko.

NASE the football agency made a transfer of 19 year old russian soccer player Kirill Koval from Russia to Slovakia.