VYHĽADÁVANIE HRÁČOV

výber talentov, sledovanie zápasov, vytváranie profilov, dvd formátov
sledovanie výkonnosti hráčov na klubovej a reprezentačnej úrovni
zabezpečenie prítomnosti zahraničných skautov pre následné medzinárodné prestupy
organizácia sledovania zápasov pre mezinárodných agentov a skautov

SCOUTING

selection of talent, watching hockey games, making profiles and DVD formats
monitoring the performance of players at club and representative level
ensure the presence of foreign scouts for subsequent international transfers
organization of monitoring of a hockey game for international agents and scouts