ZASTUPOVANIE HRÁČOV

REPRESENTATION OF PLAYERS


plánovanie kariéry
uzatváranie a predlžovanie profesionálných zmlúv
vyjednávánie finančných podmienok
zabezpečenie finančného plnenia zo zmluvy
realizácia mezinárodných a domácich transferov
organizovanie stáží v zahraničných kluboch
zabezpečenie odbornej lekárskej starostlivosti

 


career planning
conclusion and the renewal professional contract
negotiating financial terms
ensure the financial performance of the contract
implementation of international and domestic transfers
organizing internships in foreign clubs
provision of professional medical care